I.J. de Kramerprijs editie 2004

PERSBERICHT: – I.J. de Kramer-prijs uitgereikt te Sint-Amands (Vlaanderen)

Voorzitter Ton Meesters deelt de prijs uit aan Karel Broes.PersberichtAfb1Uitreiking
Tijdens de najaarsbijeenkomst op zaterdag 20 november 2004 heeft de voorzitter van “TIMS Nederland en Vlaanderen”, Ton Meesters, voor de tweede maal de I.J. de Kramer-prijs ter grootte van € 2000,- uitgereikt. Deze publicatieprijs werd toegekend aan de Vlaamse auteur:
Karel Broes (rechts op de foto) voor zijn studies „De tredmolen, de onderbelichte molensoort” en „Over schipmolens en andere onderslagmolens met in hoogte verstelbare wateras”.
Volgens de jury gaat de auteur zorgvuldig, systematisch en schematisch te werk. Op een eerste zicht zou men zijn werken kunnen beschouwen als een synthese van eerder gepubliceerde en gekende bronnen en afbeeldingen. De auteur gaat echter een belangrijke stap verder. Hij zorgt voor een degelijke en tegelijk praktische reconstructie met bijhorende kritische analyse, praktisch gericht naar rendement en gebruik, voordelen en nadelen. Hiervoor gaat desgevallend bijkomend eigen archiefonderzoek vooraf. De auteur verliest nooit het geheel uit het oog en ontwikkelde daarvoor een volledig nieuwe systematiek en terminologie om alle losse elementen samen te brengen tot een samenhangend, overzichtelijk en dus praktisch geheel. Dit is duidelijk het werk van een ingenieur, die zijn bevindingen weet om te zetten in begrijpbare taal, zelfs voor de volslagen leek. Zijn werk en in het bijzonder zijn voorgestelde systematiek en methode leveren een belangrijke en originele bijdrage aan de molinologie. De grenzen van die molinologie worden verlegd omdat de ietwat vergeten schipmolens evenals de tredmolens en kraanmolens dank zij dit werk thans een duidelijke, onbetwistbare en volwaardige plaats binnen de wetenschap van de molenkunde hebben gekregen. En beide studies van de laureaat mogen zonder meer als basiswerken en uitgangspunten voor verder onderzoek en nieuwe inzichten worden bestempeld: niet alleen in de Nederlanden, maar over de hele wereld!
Publicatiegegevens: De tredmolen… Molenecho’s (Vlaams Tijdschrift voor Molinologie), 30-ste jaargang nr. 3, themanummer 10, juli-september 2002, 67 pagina’s.
http://www.molenechos.org/20023.html
Publicatiegegevens: Over schipmolens… Molenecho’s (Vlaams Tijdschrift voor Molinologie), 31-ste jaargang nr. 3, themanummer 10, juli-oktober 2003, 154 pagina’s.
http://www.molenechos.org/20033.html

Eervolle vermelding:

De jury wil tevens meedelen dat ook het werk van B.D. Poppen diepe, bijzondere indruk heeft nagelaten en dat het zeker een eervolle vermelding verdient. „De belasting op het gemaal in stad en ommelanden 1594-1856″ is een origineel gedetailleerd chronologisch bronnenonderzoek van een ogenschijnlijk droog maatschappelijk-economisch gegeven, namelijk de fiscaliteit op het gemaal. Hieruit kan echter blijken dat deze bijzondere fiscaliteit belangrijke historische hefboomfuncties heeft vervuld in de ontwikkeling van het molengebeuren, en meer nog in de economische en maatschappelijke vooruitgang (en stilstand) in het algemeen in de Nederlanden. Dit werk biedt de auteur, of anderen, dus mogelijkheden en ideeën om een aantal belangrijke economische en sociale fenomenen in de geschiedenis te duiden, te verklaren en te plaatsen in een brede maatschappelijke en historische context.PersberichtAfb3BopPoppenEervolleVermelding
Voorzitter Ton Meesters feliciteert Bob Poppen met zijn eervolle vermelding.

Publicatiegegevens: 1 volume, 298 pagina’s, 2004, ISBN 90-808503-1-4.

http://www.bdpoppen.nl/boek.html

Overige inzendingen:
Hengst, W.D., „De Heidenskipster Molen fan eartijds”, It Heidenskip, (eigen beheer), 2002, 158 p.
Weemaes, F. „Molens van Zeeland”, gefotografeerd en per regio beschreven, Goes, De Koperen Tuin, 2003, 424p, 480 afb., ISBN 90 7681513.

Juryrapport:
PersberichtAfb2ToelichtingJuryrapportJurylid; Walter van den Branden leest het juryrapport voor. De vereniging voor molinologie: TIMS Nederland en Vlaanderen looft sinds eind 2002 éénmaal in de twee jaar de I.J. de Kramer-prijs uit voor een gedegen en vernieuwende molinologische studie. De prijs heeft tot doel het onderzoek naar en het publiceren over molens in het Nederlandse taalgebied te bevorderen. Onder molinologie wordt verstaan; „de studie naar molens of andere mechanische installaties die kinetische energie van water- of windbeweging gebruiken als aandrijfkracht voor apparaten tot het malen, pompen, persen en stampen. Meer in het bijzonder omvat molinologie de kennis van deze traditionele werktuigen, die als gevolg van de voortschrijding van de techniek en door economische omstandigheden in onbruik geraakten.” (citaat). Tegenwoordig worden ook de door spierkracht gedreven molens tot de molinologie gerekend. De prijs is genoemd naar de eminente molinoloog I.J. de Kramer (1919-1994), die in de beginperiode in Nederland en Vlaanderen veel heeft betekend voor het vakgebied.
De prijs bestaat uit een geldbedrag ter grootte van € 2000. De uitreiking aan de auteur(s) geschiedt in beginsel tijdens de najaarsbijeenkomst van TIMS Nederland en Vlaanderen, gewoonlijk vindt deze in de maand november plaats.
Voor deze tweede gelegenheid werden vijf inzendingen ontvangen. Een deskundige jury, bestaande uit de heren Karel Leenders (Den Haag), Walter van den Branden (Gent), Henk Weevers (Haarlem) en Jan Hofstra (Aalsmeer), heeft de inzendingen beoordeeld en wees de genoemde studie als winnaar aan.
Het ligt in de bedoeling om de prijs in het najaar van 2006 opnieuw uit te reiken. In de loop van dat jaar zullen auteurs van recent verschenen of nog te verschijnen publicaties dan wel manuscripten worden opgeroepen om hun bijdrage hiervoor in te zenden.


Verslaggever: Wiard Beek, secretaris (nov 2004) TIMS Nederland en Vlaanderen.

Afbeeldingen zijn gemaakt door: Wiard Beek.