I.J. de Kramerprijs editie 2002

I.J. de Kramer-prijs uitgereikt tijdens najaarsbijeenkomstDe foto’s zijn gemaakt door Diederik Wijnmalen.Foto02Prijsuitreiking2Tijdens de najaarsbijeenkomst op zaterdag 30 november 2002 heeft “TIMS Nederland en Vlaanderen” voor de eerste maal de I.J. de Kramer-prijs ter grootte van 2000 Euro uitgereikt. Deze publicatieprijs werd toegekend aan de auteurs dr. Thomas Coomans, drs. Ester Vink en Nico Jurgens voor hun studie “Abdijmolens tussen Rijn en Schelde”. Deze volgens de jury voorbeeldige, maar nog onuitgegeven studie kwam tot stand in een multidisciplinair en internationaal samenwerkingsverband en is gebaseerd op gedegen archief- en veldonderzoek. De “Stichting Clavis Publicaties Middeleeuwse Kunst” beijvert zich momenteel voor de publicatie van het manuscript. Na voorlezing van het lovende juryrapport overhandigde de voorzitter van de vereniging, de heer A.J. IJzerman, de prijs aan één van de auteurs, de heer Jurgens, en aan de heer Rijntjes, die optrad namens de Stichting Clavis.Eind 2001 is onze vereniging overgegaan tot het instellen van de I.J. de Kramer-prijs. De prijs heeft tot doel het onderzoek naar en het publiceren over molens in het Nederlandse taalgebied te bevorderen. Voor deze eerste gelegenheid werden twee inzendingen ontvangen. Een deskundige jury, bestaande uit de heren P. Bauters, C.A. van Hees en J. Kingma, heeft de inzendingen beoordeeld en wees de genoemde studie als winnaar aan.

De aanleiding tot de studie vormde de restauratie van de Gempemolen bij Sint-Joris-Winge in Vlaams-Brabant, een voormalige abdijmolen. Voor dit project werd subsidie uit het Raphaël-programma van de Europese Commissie verkregen. Hierdoor werd het mogelijk om een breder onderzoek te verrichten naar de abdijmolens in het gebied tussen Rijn en Schelde, dus zuidelijk Nederland, België en het Duitse Eifelgebied. Uit elk van de landen werden één of meer onderzoekers aangetrokken om de molens te bestuderen die in de Middeleeuwen tot een abdij of klooster behoorden. Dit onderwerp was niet eerder op deze schaal bestudeerd. Het resultaat is een bundel met bijdragen in de Nederlandse, Franse en Duitse taal. Om reglementaire redenen moesten de beide laatste gedeelten echter buiten beschouwing worden gelaten.Foto01VoorlezingJuryrapport

De jury prijst in haar rapport met name het werk van Ester Vink: “het uitvoerige door haar gedane bronnen- en literatuuronderzoek wordt met de in dit verband zeer toepasselijke betiteling ’monnikenwerk’ nauwelijks recht gedaan. Zij heeft hiermede een waardevolle bijdrage geleverd aan onze, tot nu toe vrij beperkte, kennis van de Nederlandse molenhistorie over de periode vóór 1350.”

De Stichting Clavis heeft goede hoop dat de toekenning van de prijs een stimulans vormt om de studie binnenkort daadwerkelijk te kunnen publiceren.

Het ligt in de bedoeling om de prijs in het najaar van 2004 opnieuw uit te reiken. In de loop van dit jaar zullen auteurs van recent verschenen of nog te verschijnen publicaties dan wel manuscripten worden opgeroepen om hun bijdrage hiervoor in te zenden.


Verslaggever: Wiard Beek, secretaris (2002)  TIMS Nederland / Vlaanderen.