I.J. de Kramerprijs – Reglement

1. Naam, omvang en frequentie

De vereniging voor molinologie TIMS – Nederland en Vlaanderen looft eenmaal in de twee jaar een prijs uit voor een gedegen en vernieuwende molinologische studie.

Prof. J.M. dos Santos Simões, organisator van het eerste TIMS-symposium in 1965, omschreef molinologie als volgt: “Molinologie is de studie van molens of andere mechanische installaties die kinetische energie van water- of wind gebruiken als aandrijfkracht voor apparaten tot het malen, pompen, persen en stampen. Meer in het bijzonder omvat molinologie de kennis van deze traditionele werktuigen, die als gevolg van de voortschrijding van de techniek en door economische omstandigheden in onbruik geraakten.” (citaat). Tegenwoordig worden ook de door spierkracht gedreven molens tot de molinologie gerekend.

De prijs is genoemd naar de eminente molinoloog I.J. de Kramer (1919-1994), die in de beginperiode in Nederland en Vlaanderen veel heeft betekend voor het vakgebied.

De prijs bestaat uit een geldbedrag ter grootte van € 2000.

De uitreiking aan de auteur(s) geschiedt in beginsel tijdens de najaarsbijeenkomst van TIMS-Nederland en Vlaanderen, die gewoonlijk in de maand november plaatsvindt.

2. Doelstelling en criteria

Het doel van de prijs is het stimuleren van het verrichten van gedegen molinologisch onderzoek en het publiceren van inhoudelijk kwalitatief hoogwaardige molinologische studies in het Nederlandse taalgebied.

De ingediende studies dienen aan de volgende criteria te voldoen:

Zij zijn in beginsel in de Nederlandse of Engelse taal geschreven. Over deelname van inzendingen geschreven in een andere dan de Nederlandse of Engelse taal beslist de jury na overleg met het bestuur.

Zij hebben in beginsel betrekking op het grondgebied van Nederland en/of Vlaanderen. In overige gevallen beslist de jury in overleg met het bestuur.

Zij hebben voldoende molinologische relevantie.

Zij zijn gebaseerd op gedegen en origineel eigen onderzoek (archieven, veldwerk, etc.) en voegen nieuwe elementen toe aan de bestaande molinologische kennis.

Zij streven bij voorkeur naar integratie van verschillende disciplines en perspectieven.

Zij hebben een omvang van minimaal 8000 woorden.

Zowel reeds verschenen publicaties als manuscripten kunnen worden ingediend. Reeds uitgebrachte publicaties mogen niet langer dan twee jaar vóór de sluitingsdatum van de inzendtermijn verschenen zijn.

Deelname is niet beperkt tot auteurs uit de molenwereld, maar staat nadrukkelijk ook open voor auteurs uit bredere kring. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen auteurs die vanuit hun (eventueel wetenschappelijke) professie en auteurs die uit eigen belangstelling op molinologisch gebied onderzoek doen. Een studie mag meer dan één auteur hebben.

3. Benoeming en samenstelling jury

De ingediende publicaties en manuscripten zullen worden voorgelegd aan een daartoe speciaal aangewezen jury. De jury zal bestaan uit minimaal drie personen, waar onder in beginsel één afkomstig uit Vlaanderen en één uit Nederland. Ook wordt spreiding in deskundigheid nagestreefd. Het staat de jury vrij bij het uitvoeren van haar werkzaamheden deskundigen te raadplegen. Nadat de inzendingen bekend zijn benoemt het bestuur formeel de jury.

De jury treedt af na elke prijsuitreiking, maar kan door het bestuur van TIMS-Nederland en Vlaanderen worden herbenoemd.

4. Fonds

Voor de prijs is een apart fonds (het “I.J. de Kramer-fonds”) ingesteld. Hierin kunnen vrijwillige bijdragen, legaten e.d. worden gestort. Het fonds zal niet worden gevoed uit contributies of abonnementsgelden. Legaten die TIMS-Nederland en Vlaanderen zonder specifiek doel ontvangt, kunnen bij bestuursbesluit in het fonds worden gestort. Mocht het fonds onvoldoende groot zijn om de prijs van € 2000 uit te keren, dan beslist het bestuur over de in zo’n geval te volgen procedure.

5. Procedure

De uitnodiging tot indiening van publicaties en manuscripten zal tenminste één jaar voor de uitreiking van de prijs geschieden middels een bekendmaking in diverse relevante tijdschriften.

Daarin worden auteurs opgeroepen zich bij het secretariaat van de vereniging te melden met een manuscript of recent verschenen studie. Deze moeten in drievoudworden ingezonden om mee te doen. De ingezonden manuscripten of artikelen zullen na afloop niet aan de auteurs worden geretourneerd, maar worden (fysiek) eigendom van TIMS-Nederland en Vlaanderen.

Het staat de jury en het bestuur vrij om ook zelf publicaties of manuscripten bij de selectie te betrekken. Een voorwaarde daarbij is dat vooraf toestemming moet worden verkregen van de auteur(s) om de publicatie of het manuscript toe te voegen aan de inzendingen. De aanschafkosten in drievoud daarvan komen voor rekening van de jury / het bestuur.

Studies waarbij zittende juryleden en/of bestuursleden van TIMS-Nederland en Vlaanderen betrokken zijn geweest, worden uitgesloten.

De jury beslist met meerderheid van stemmen. Er kan slechts één prijswinnende studie worden aangewezen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Bij niet voldoende kwaliteit zal geen prijs worden uitgereikt. Het staat de jury vrij het bestuur voorstellen te doen om de daarmee vrijvallende middelen anders te besteden. Het bestuur beslist hierover.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of in geval van conflicten wordt door het bestuur van TIMS-Nederland en Vlaanderen beslist.

TIMS-Nederland en Vlaanderen aanvaardt een inspanningsverplichting om ingediende manuscripten gepubliceerd te krijgen.

Voorburg, 10 maart 2006.